REGULAMIN

Reg­u­lamin sklepu inter­ne­towego cichoszme​ble​.pl obow­iązu­jący od dnia 01.04.2021 roku.

1. Postanowienia ogólne

1.1. Reg­u­lamin określa warunki sprzedaży w sklepie inter­ne­towym cichoszme​ble​.pl zwanym dalej Sklepem.

1.2. Właś­ci­cielem sklepu inter­ne­towego wid­niejącego pod adresem cichoszme​ble​.pl jest : CICHOSZ MEBLE BAR­TOSZ CICHOSZ

Myjomice 115A
63600 Myjomice
NIP: 6192014193 REGON: 301879597

1.3. Zamówienia w Sklepie może dokonać zarówno osoba pry­watna, jak i osoba prowadząca dzi­ałal­ność gospo­dar­czą, zwana dalej Klientem.

1.4. Złoże­nie przez Klienta zamówienia w sklepie wiąże się z jed­noczesną akcep­tacją niniejszego Regulaminu.

2. Zamówienia

2.1. Zamówie­nie zostanie złożone po uprzed­niej akcep­tacji oferty przesłanej drogą e-​mailową.

2.2. Klient może odmówić real­iza­cji zamówienia, w momen­cie gdy przed­staw­iona przez nas oferta będzie dla niego nieodpowiednia.

2.3. W odpowiedzi zwrot­nej Klient otrzy­muje szczegółowe ceny jed­nos­tkowe, a także koszty transportu.

2.4. Zas­trzegamy sobie prawo do dodatkowego potwierdza­nia zamówień złożonych poprzez cichoszme​ble​.pl drogą telefoniczną.

2.5. Złoże­nie zamówienia jest równoważné z zawar­ciem umowy z firmą CICHOSZ MEBLE BAR­TOSZ CICHOSZ .

3. Real­iza­cja zamówienia

3.1. Dostawa towaru zamówionego w Sklepie jest real­i­zowana na tere­nie Rzeczy­pospo­litej Polskiej.

3.2. Zamówione pro­dukty dostar­c­zone są za pomocą firmy kuri­er­skiej. Przy więk­szych iloś­ci­ach szczegóły zostaną podane w ofer­cie przesłanej drogą e-​mailową.

3.3. Koszty trans­portu pokrywa Klient.

3.4. Klient płaci za trans­port przelewem po otrzy­ma­niu fak­tury Pro­forma, bądź za pobraniem w dniu otrzy­ma­nia towaru.

3.5. Towar zostaje wysłany pod adres podany przez Klienta drogą e-​mailową.

3.6. Klient jest zobow­iązany do sprawdzenia zawartości przesyłki w obec­ności kuri­era. W razie pode­jrzenia, iż towar został uszkod­zony w trak­cie trans­portu, należy spisać pro­tokół szkodowy. Spisany pro­tokół jest pod­stawą do dochodzenia swoich spraw u firmy kurierskiej.

3.7. W momen­cie ode­bra­nia przesyłki od kuri­era, odbiór należy potwierdzić pisem­nym pok­witowaniem. Po pok­witowa­niu i zre­al­i­zowa­niu całoś­ciowej zapłaty za towar, Klient otrzy­muje prawo włas­ności pro­duk­tów, a także jest odpowiedzialny za pro­dukt w trak­cie użytkowania.

4. Ter­min realizacji

4.1. Dla więk­szości pro­duk­tów ter­min real­iza­cji wynosi do 3 dni roboczych, bądź zgod­nie z ofertą otrzy­maną drogą e-​mailową.

4.2. Jeżeli dane pro­dukty będą niedostępne, nowy ter­min real­iza­cji zamówienia zostanie podany Klien­towi poprzez e-​maila.

4.3. W sytu­acji, gdy zamówie­nie ulega zmi­anie ustalonej przez Klienta, ter­min real­iza­cji jest lic­zony od dnia ostat­niej modyfikacji.

4.4. W razie, gdy Sklep nie może zre­al­i­zować zamówienia z powodu braku towaru, naty­ch­mi­as­towo, lecz najpóźniej w ter­minie 30 dni od zawar­cia umowy zaw­iadamia o tym Klienta drogą e-​mailową i zwraca całą otrzy­maną od niego kwotę pieniężną.

4.5. W przy­padku doko­na­nia płat­ności przelewem, towar zostaje wysłany po zak­się­gowa­niu środ­ków na kon­cie. Przesłanie potwierdzenia przelewu nie jest wymagane.

4.6. Ter­minu wysyłki nie potwierdzamy tele­fon­icznie, wszys­t­kich szczegółowych infor­ma­cji udzielamy drogą e-​mailową.

4.7. Nie odpowiadamy za opóźnienia w dostawie zamówień przez firmy transportowe.

5. Formy płatności

Dostępne są dwie formy płat­ności, takie jak:

• Za pobraniem. Klient opłaca zamówie­nie przy odbiorze przesyłki.

• Przelew PRZED­PŁATA. Numer konta wraz ze szczegółami zostaną podane na fak­turze proforma.

6. Gwarancja

6.1. Pro­dukty są nowe i objęte roczną gwarancją producenta/​dystrybutora.

6.2. Gwarancji nie podlegają:

• uszkodzenia mechaniczne

• nat­u­ralne zużycie

• uszkodzenia spowodowane niepoprawnym użytkowaniem.

7. Złoże­nie reklamacji

7.1. Warunk­iem złoże­nia rekla­macji jest posi­adanie fak­tury VAT zakupu oraz otrzy­manych cer­ty­fikatów. Rekla­macje należy zgłaszać drogą e-​mailową.

7.2. Pisząc rekla­mację należy podać numer doku­mentu zakupu oraz opis problemu.

7.3. Firma nie bierze odpowiedzial­ności za wady pro­duktu w przy­padku, gdy towar został przetwor­zony przez Klienta.

7.4. Reklam­owany towar zostaje przesłany na koszt Klienta. Wymieniony, bądź napraw­iony towar zostaje odesłany na koszt firmy.

7.5. W razie niekom­plet­ności zamówienia, uszkodzenia pro­duk­tów, bądź niez­god­ności z zamówie­niem, należy złożyć rekla­mację w wiado­mości e-​mail lub telefonicznie.

7.6. Niekom­pletne zamówie­nie to takie, w którym brakuje ele­men­tów lub części. Rekla­macja nie zostanie przyjęta, gdy ze względu na brak danego pro­duktu na mag­a­zynie została wysłana mniejsza ilość niż zamówiona.

7.7. Rekla­macje iloś­ciowe można złożyć:

• Do 12 godzin od rozładunku towaru – gdy nastąpiło uszkodze­nie pod­czas transportu,

• Do 24 godzin od rozładunku towaru – z powodu niepraw­idłowego załadunku produktów.

7.8. W przy­padku składa­nia rekla­macji z powodu uszkodzenia towaru, bądź braków iloś­ciowych pod­czas trans­portu, należy umieś­cić adno­tację na liś­cie prze­wozowym o rodzaju usterki w towarze. Adno­tacja dołąc­zona do listu prze­wozowego musi być pod­pisana przez kuri­era real­izu­jącego dostawę.

7.9. W razie, gdy Klient otrzyma towar niez­godny z zamówie­niem, należy odesłać kom­pletny towar, w ory­gi­nal­nym opakowa­niu oraz w nien­arus­zonym stanie, dołącza­jąc dowód zakupu.

8. Ochrona danych

8.1. Udostęp­nione nam przez Klienta dane osobowe są przetwarzane zgod­nie z pol­skim prawem oraz Ustawą o Ochronie Danych Osobowych.

8.2. Klient musi podać dane w celu zre­al­i­zowa­nia złożonego zamówienia oraz umożli­wienia kon­taktu w jego sprawie.

8.3. W celu zre­al­i­zowa­nia zamówienia dane Klienta udostęp­nione zostają fir­mie kuri­er­skiej oraz fir­mie obsługu­jącej płatność.

9. Dodatkowe informacje

9.1. Wszys­tkie zapy­ta­nia prosimy wysyłać na e-​mail: biuro@cichoszmeble.pl

9.2. Sprzeda­jący zas­trzega sobie prawo do:

• Wprowadzenia nowych pro­duk­tów do oferty sklepu internetowego,

• Usunię­cia danych towarów z oferty sklepu internetowego,

• Przeprowadza­nia niewiel­kich zmian tech­nicznych pro­duk­tów z zami­arem ich udoskonalenia,

• Real­iza­cji więk­szych zamówień w odręb­nych partiach,

• Orga­ni­zowa­nia, zmi­any i odwoły­wa­nia akcji pro­mo­cyjnych na stronie sklepu internetowego.

9.3. W sytu­acji, gdy pewne kwestie nie zostały porus­zone w niniejszym reg­u­laminie, obow­iązuje pol­skie prawo. W przy­padku wprowadzenia innych reg­u­lacji usta­wowych i utraty ważności niek­tórych postanowień reg­u­laminu, pozostałe postanowienia nadal obowiązują.

9.4. W przy­padku jakichkol­wiek niedomówień czy sporów w sprawie wykony­wa­nia umów obję­tych powyższymi warunk­ami, Sprzeda­jący i Klient będą starali się załatwić spory pol­ubownie. Jeśli nato­mi­ast pol­ubowne zakończe­nie sprawy będzie niemożliwe, do rozwiąza­nia sporu powołany zostanie sąd właś­ciwy dla miejsca siedz­iby Sprzedającego.